miraestels-img-contacto-cab1

Avís Legal MIRAESTELS

1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social: INTERNACIONAL DE LICENCIAS Y MODA, S. L.
Nom Comercial: INTERLIMSA
Domicili de Contacte: C/ HENRI DUNANT, 15-17, 28036 MADRID
Domicili Social: C/ HENRI DUNANT, 15-17, 28036 MADRID
NIF: B-58412651
Telèfon: +34 91 977 02 38
e-Mail: info@miraestels.com
Nom del dominio: www.miraestels.com
Inscrita en el Registre: Registre Mercantil de Barcelona, tom 35.277 foli 126 full b-70.452
Contacte: Sr. Guillermo Roger

Condicions D’ÚS DEL WEBSITE

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI

La utilització de www.miraestels.com (d’ara endavant, el “WEBSITE”) atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per INTERNACIONAL DE LICENCIAS Y MODA, S.L. (d’ara endavant, “INTERLIMSA”) al moment mateix que l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE ja que pot ser modificat.

INTERLIMSA es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, és obligació de l’Usuari revisar periòdicament les presents condicions.

3. OBJECTE
Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i INTERLIMSA quan els primers utilitzin el WEBSITE ofert per INTERLIMSA o desitgin contractar algun dels serveis oferts.

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:

La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. En canvi la compra dels productes i/o serveis oferts requereixen el pagament indicat a cada moment al WEBSITE.

El WEBSITE està dirigit a persones amb la capacitat d’obrar necessària per poder contractar, en cas que una persona NO ostenti legalment aquesta capacitat per obligar-se, té prohibida l’adquisició dels productes i/o serveis oferts al nostre WEBSITE.

Registre d’Usuari:

Amb caràcter general la prestació dels Serveis exigeix el previ registre de l’Usuari, comprometent-se a fer un ús diligent del nom d’Usuari i contrasenya i a mantenir-la en secret, responent així de tots els perjudicis de l’ús incorrecte i negligent dels mateixos. Deurà l’Usuari comunicar a INTERLIMSA la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’Usuari es compromet a utilitzar el WEBSITE i qualsevol dels serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal si escau i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el WEBSITE i, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement i de conformitat amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

INTERLIMSA podrà bloquejar i cancel·lar immediatament el compte de l’usuari que cometi alguna de les conductes anteriorment descrites i comunicaran les seves dades a les autoritats públiques perquè actuïn en conseqüència.

Ús dels Serveis oferts al WEBSITE i de conformitat amb la Política Anti-Spamming de INTERLIMSA, l’Usuari s’abstindrà de:

(i) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;
(ii) remetre qualssevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones;
(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
(iv) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades als apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a INTERLIMSA remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@miraestels.com.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL (INTERLIMSA-DMCA)

INTERLIMSA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre en forma alguna sense el permís previ, escrit i explícit de INTERLIMSA.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no INTERLIMSA de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se a INTERLIMSA per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

“MIRAESTELS” és una marca comercial registrada per INTERNACIONAL DE LLICÈNCIES I MODA, S.L., els drets de la qual d’explotació en exclusiva pertanyen al mateix.

En el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a info@miraestels.com informant a INTERLIMSA i en el qual es continguin els següents extrems:

(a) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
(c) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
(d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
(i) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

INTERLIMSA procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau de les citades dades o continguts.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE és propietat de INTERLIMSA o del seu respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

Base normativa
Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo.
Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr

6. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

INTERLIMSA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, INTERLIMSA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. INTERLIMSA tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

INTERLIMSA exclou, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa provocades per reclamacions de drets d’autor i/o d’imatge sobre el material publicat o per reclamacions en relació a la vulneració de la privadesa de les persones que apareixen en els videos i imatges publicades. Aquestes reclamacions hauran de dirigir-se contra les entitats o persones que proveeixen del citat material audiovisual a INTERLIMSA posat que la nostra entitat no produeix el mateix. En tot cas, si vostè se sent perjudicat per la difusió al nostre WEBSITE de vídeos o imatges, pot remetre’ns un email a: info@miraestels.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

INTERLIMSA no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu WEBSITE generats pels empleats de INTERLIMSA o pels usuaris del WEBSITE en publicar les seves opinions en aquest WEBSITE.

Respecte als Enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per INTERLIMSA per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part de INTERLIMSA, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i, no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs web enllaçats i que són aliens a aquest lloc web i les seves responsabilitats.

7. SUSPENSIÓ DEL SERVEI

INTERLIMSA podrà retirar o suspendre a qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis i/o la cancel·lació del seu compte a aquells Usuaris sobre els quals tingui sospites que podrien haver incorregut en un incompliment de les condicions establertes en el present Avís Legal, en la Política de Privadesa, en qualsevol text legal present o futur que publiqui INTERLIMSA o vulnerin la legalitat vigent.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

Els termes i l’ús del WEBSITE de INTERLIMSA o qualsevol servei que ofereixi INTERLIMSA, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).