Condicions Generals de Contractació del website Miraestels

1. REGULACIÓ

1.1Les presents Condicions de Contractació regulen les relacions comercials entre INTERNACIONAL DE LLICÈNCIES I MODA, S.L. propietari del lloc web www.miraestels.com (d’ara endavant, “INTERLIMSA”) i els seus Clients.

1.2 Amb la contractació online dels nostres producte i/o serveis el Client accepta plenament i sense reserves aquestes Condicions Generals de Contractació per a cada producte o servei (d’ara endavant el “Contracte”), acceptant ambdues parts la possibilitat de la seva formalització, per qualsevol mitjà admès en dret.

2. TITULARITAT WEBSITE

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social:
INTERNACIONAL DE LICENCIAS Y MODA, S. L.
Nom Comercial: INTERLIMSA
Domicili de Contacte: C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona
Domicili Social: C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona
NIF: B-58412651
Telèfon: +34 93 215 06 30
e-Mail: info@miraestels.com
Nom de domini: www.miraestels.com
Inscrita al Registre: Registro Mercantil de Barcelona, tomo 35.277 folio 126 hoja b-70.452

3. CLIENT

3.1 Persona física major d’edat o persona jurídica degudament representada que accepta íntegrament el Contracte (d’ara endavant, el “Client”). L’acceptació constitueix el requisit indispensable per donar-se d’alta com a Client del servei i registrar-se en el mateix, per a aquells serveis telemàtics que així ho requereixin.

3.2 No seran admesos com a Clients els menors d’edat. El Client declara, sota la seva exclusiva responsabilitat, que és major d’edat, que està capacitat per a l’acceptació d’aquestes condicions i que tota la informació que faciliti sobre les seves circumstàncies personals s’ajusta a la realitat.

3.3 El Client manifesta i garanteix que té facultats suficients per subscriure el Contracte, per si o qualsevol dels seus agents o representants que actuïn en el seu nom, i que en acceptar-ho queda obligat per les presents condicions i termes del Contracte.

4. OBJECTE

4.1 L’objecte del Contracte consisteix en la posada a disposició dels usuaris del WEBSITE de diferents productes i/o serveis amb la finalitat de ser comercialitzats per mitjà del WEBSITE en els termes establerts en aquestes condicions i indicats al WEBSITE.

4.2 El Client coneix i accepta que és responsabilitat exclusiva de INTERLIMSA l’organització dels continguts dels usuaris en el seu WEBSITE.

4.3. El Client accepta que INTERLIMSA pugui adaptar els serveis objecte del Contracte als avanços tecnològics o a altres productes de gamma o funcionalitat similar o superior, sense que això suposi modificació contractual substancial de l’objecte contractat.

4.4 Característiques dels serveis i/o productes oferts per INTERLIMSA: La descripció dels productes i/o serveis oferts per INTERLIMSA són els descrits al moment de la contractació al WEBSITE: www.miraestels.com

5. VIGÈNCIA I IDIOMA

5.1 El Contracte entrarà en vigor i assortirà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació pel Client, a tals efectes, INTERLIMSA remetrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça que el Client hagi assenyalat en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció de l’acceptació.

5.2 El contracte serà formalitzat en castellà, català i anglès.

6. PREU I FORMA DE PAGAMENT

6.1 Els preus aplicables a cada servei seran els publicats al WEBSITE i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

6.2 Els preus que s’indiquen respecte a cada servei NO inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€).

6.3 Els mitjans de pagament acceptats per INTERLIMSA a cada moment seran els mostrats en el WEBSITE; INTERLIMSA es reserva el dret de modificar, ampliar o reduir els mitjans de pagament en qualsevol moment.

7. DESISTIMENT

7.1 Si no queda satisfet i al tractar-se d’una venda a distància, pot efectuar la devolució de les compres realitzades en www.miraestels.com, emplenant el document de desistiment que es pot descarregar al següent enllaç:

https://www.miraestels.com/pdf/documento_desistimiento_cat.pdf

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) per exemple usant el document que posem a la seva disposició.

7.2 En tots els casos, els productes hauran de trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos. El termini màxim per sol·licitar la devolució s’estipula en els següents catorze dies des que vostè rep la comanda.

7.3 El cost de la devolució de la comanda en cas d’exercici del dret de desistiment és a càrrec del client.

7.4 Li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, abans de 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

7.5 Respecte a l’adquisició de serveis via web (no de productes): no gaudiran del dret de desistiment, els usuaris de contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat. Des del moment en el qual un usuari accedeix al servei, s’entendrà que comença la prestació de servei i, per tant, l’usuari no podrà exercir el dret de desistiment. En conseqüència si l’usuari ja ha accedit amb les claus facilitades per primera vegada al programari, no podrà gaudir d’aquest dret.

8. GARANTIA DELS PRODUCTES

8.1 El termini de garantia és de dos anys, des del lliurament del producte, si bé en la mateixa no s’inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, instal·lacions incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan escaigui, etc, ni materials que estiguin desgastats per l’ús.

8.2 Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

8.3 INTERLIMSA es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l’origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable. En aquells supòsits que justifiquin l’aplicació de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

9. DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament i/o gestió no estan compresos en el preu i li seran mostrats abans de finalitzar la seva compra, en funció de l’adreça d’enviament de cada comanda. Les despeses d’enviament a Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i zones no pertanyents a la Unió Duanera Europa no inclouen els costos (aranzels) d’importació, que seran pagats en metàl·lic en destinació pel receptor de la mercaderia. Pot consultar que tipus d’aranzels se li aplicaran al següent enllaç de l’Agència Tributària:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Declaracion_de_compras_por_Internet_y_envios_de_particulares.shtml

10. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

10.1 Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.miraestels.com i registrar-se com a usuari, emplenant el formulari electrònic que a cada moment aparegui en el WEBSITE i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre i, per procedir a la compra de productes, haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en la pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i validant el mateix. Els preus i ofertes presentats en el WEBSITE són vàlids única i exclusivament per a comandes online realitzades en www.miraestels.com. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web es presenten sense IVA inclòs.

10.2 La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades per INTERLIMSA constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre INTERLIMSA i els seus clients. INTERLIMSA arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible si el client ens ho sol·licita.

10.3 Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, el Servei d’Atenció al Client de INTERLIMSA li remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

10.4 INTERLIMSA emetrà factura en paper, la qual rebrà al costat de la seva comanda una vegada hagi estat enviada des dels nostres magatzems.

11. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La selecció de productes oferts en www.miraestels.com és vàlida mentre que els productes estiguin visibles en el WEBSITE, amb els límits d’estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza online, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent-se, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

12. FORMES I TERMINIS D’ENVIAMENT

12.1 Els productes s’envien a l’adreça d’enviament que ens hagi indicat en la comanda. En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l’expedició tindrà en compte el lliurament previst més llarg. En casos excepcionals, www.miraestels.com es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d’un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional. Et proposem diferents formes d’enviament per fer-te arribar la teva comanda de la manera més còmoda i adequada a les teves necessitats.

12.2 Totes les comandes els rebrà com a màxim en el termini de 30 naturals des de la confirmació de la seva comanda, excepte causes de força major o causes alienes a INTERLIMSA. Per realitzar el transport i lliurament dels enviaments, hem triat a una empresa de missatgeria de reconegut prestigi. En el cas que el client detectés qualsevol problema al moment del lliurament de la seva comanda (embalatge espatllat, productes no lliurats o deteriorats) ha d’indicar-ho per escrit en l’albarà de lliurament del transportista, i contactar via email en info@miraestels.com dins dels 7 dies següents a la recepció. No s’admetrà cap devolució d’article danyat, així com reclamació d’article que falta, si no ha estat comunicat dins del termini establert.

13. REEMBORSAMENT DELS IMPORTS PAGATS

El reembolso se efectuará a través del medio de pago que utilizó en la compra, excepto en el caso de haber pagado contra reembolso. En este caso se realizará la devolución vía transferencia bancaria.

14. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS i CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que ens faciliti només s’usaran per gestionar la seva comanda i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat. Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb el registre, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

Vostè en registrar-se ens assegura que té la capacitat d’obrar necessària per poder contractar, en cas que una persona NO ostenti legalment aquesta capacitat per obligar-se, té prohibida l’adquisició dels productes i/o serveis oferts en el nostre WEBSITE.

INTERLIMSA garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a INTERLIMSA eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a INTERLIMSA permanentment actualitzada de manera que respongui a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a INTERLIMSA o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a INTERLIMSA enviant un email a info@miraestels.com en els termes i condicions prevists en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Per a més informació sobre els tractaments de dades que efectua INTERLIMSA, pot consultar la nostra POLITICA DE PRIVACIDAD y POLITICA DE COOKIES.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

15.1 Aquestes condicions estan sotmeses a la legislació espanyola.

15.2 Per a la resolució de qualsevol disputa o litigi que sorgeixi en relació amb la interpretació o execució dels pactes seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona

16. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

L’acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació per part de l’Usuari és condició prèvia indispensable i obligatòria per poder adquirir els productes i/o serveis en www.miraestels.com. L’Usuari declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions generals de Contractació d’ús del Portal i els serveis oferts íntegrament, i acceptar-les.

Descarregar
Condicions Generals de Contratació